De vereniging

Nederland Filantropieland zet zich in voor een goed filantropieklimaat in Nederland. Wie dit streven toejuicht, nodigen we uit zich aan te sluiten en bij te dragen. Naarmate we als community meer massa weten te organiseren zullen we ook meer aan invloed winnen en zo vorm kunnen geven aan onze idealen. Het doelmatig en optimaal inzetten van filantropische vaardigheden waar wenselijk.

Deze zijn vertaald naar de drie kernfuncties voor NLFL:

  1. Ontmoeten. Met een goed netwerk functioneer je makkelijker
  2. Ontwikkelen. Kennis is macht en die delen we met elkaar
  3. Vertegenwoordigen. Met wat gemeenschappelijke afspraken verloopt alles soepeler

Nederland Filantropieland verbindt mensen die bijdragen aan een gezond filantropie klimaat. In de praktijk betekent het dat we netwerkbijeenkomsten rond specifieke thema’s beleggen, nieuwe netwerken opzetten (zoals onlangs rond ZZP’ers), FondsenwervingCafés organiseren (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Zwolle). Op het gebied van ontwikkelen zijn er tal van initiatieven zoals het jaarlijkse live-event rondom kennisdeling met 200 deelnemers, de promotie van filantropieopleidingen, een goed gevuld online kenniscentrum en – last but not least – FondsenwervingWebinars. De rol van Nederland Filantropieland bij de totstandkoming van het nieuwe Erkenningstelsel is inmiddels genoegzaam bekend, met als belangrijk Nederland Filantropieland-wapenfeit de afschaffing van de 25% norm per 2016. Dit alles is nog maar een greep uit waar we mee bezig zijn.

Organisatie en governance (onze werkwijze)

Nederland Filantropieland is een vereniging waar natuurlijke personen lid van zijn. Organisaties kunnen zich als buitengewoon lid aansluiten. De leden leveren een bijdrage in tijd en geld aan Nederland Filantropieland. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij benoemt het bestuur van de vereniging en stelt het beleid vast. Alle activiteiten worden uitgevoerd door de stichting Nederland Filantropieland. De stichting heeft een bestuur en een uitvoeringsorganisatie. Bestuursleden van de vereniging zijn q.q. ook bestuurder van de stichting. De ledenraad van de vereniging functioneert in de praktijk als toezichthouder voor het bestuur van de stichting. Met uitzondering van de medewerkers van het bureau is iedereen onbezoldigd. De vereniging en stichting voldoen, voorzover van toepassing, met ingang van 2018 aan de normen die ook gelden voor door het CBF Erkende organisaties, categorie B. Hierop toetst Nederland Filantropieland zich zelf jaarlijks.

Per 1 mei 2020 is de Vereniging NLFL samengegaan met de Vereniging Goede Doelen Nederland. Sinds 1 april 2020 is het bestuur van branchevereniging Goede Doelen Nederland ook het bestuur van de vereniging Nederland Filantropieland aangevuld met twee bestuursleden ‘uit de stal’ van NLFL, namelijk Albert Goutbeek en Marc Petit. De ledenraad van de vereniging NLFL heeft daarmee ingestemd. De stichting NLFL is inmiddels ontbonden. De bedoeling is dat dit bestuur ook het bestuur zal worden van Goede Doelen Nederland (en daarmee ook van Stichting Diensten voor Goede Doelen). Dit zal de ALV van Goede Doelen Nederland nog wel moeten goedkeuren tijdens de ledenvergadering in juni of een eerder te beleggen vergadering. Margreet Plug is met ingang van 1 mei ook de directeur van vereniging NLFL.

De vereniging NLFL blijft nog maximaal twee jaar bestaan om de overgang zorgvuldig, met inbreng van alle betrokkenen, te laten plaatsvinden. De vereniging NLFL heeft voor deze periode dus nog een bestuur en een ledenraad. Het is wel zo dat de drie entiteiten namelijk NLFL, Goede Doelen Nederland en Stichting Diensten voor Goede Doelen een gelijk samengesteld bestuur hebben.

Het bestuur bestaat uit:
Jan van Berkel, voorzitter (directeur Leprastichting)
Eduard Nazarski (directeur Amnesty Internatonal Nederland)
Corina Gielbert (directeur Nationaal Ouderenfonds)
Hanneke Dessing (directeur Diabetes Fonds)
Tom Oostrom (directeur Nierstichting)
Kees Zevenbergen (directeur Cordaid)
Albert Goutbeek (Nederland Filantropieland)
Marc Petit (Nederland Filantropieland)

Ledenraad

Samen met het meewerkend bestuur vormt de ledenraad het kloppend hart van de vereniging. Die bestaat uit (v.l.n.r.): Marie-Claire de Waal, Albert Goutbeek, Will van Heugten, Chris Ochtrup, Jacco van Duin, Marchel Snoei,  Wilke Sloesarwij en Anne-Miek van Uchelen.Er is in het bestuur afgesproken om neven functies, relaties en/of projecten waar vermoeden van mogelijke belangenverstrengeling zou kunnen zijn, pro-actief vooraf aan het bestuur te melden en aanpak te bespreken. Er is een rooster van aftreden van bestuursleden.

Klik HIER voor de termijnen en rolverdeling van de ledenraad.

Lees HIER meer over het invullen van vacatures in de ledenraad.

Lees HIER meer over de verkiezingsprocedure voor de ledenraad nieuwe stijl.

Beleid en Verantwoording

Lees HIER alles over beleid & verantwoording.