Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Stichting Instituut Fondsenwerving heeft de inhoud van de website www.nlfl.nl (‘Website’) met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Nederland Filantropieland kan echter niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de informatie en berichten op de Website. Een groot deel van de informatie op de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend de inhoudelijke artikelen, informatie met betrekking tot dienstverleners, beoordelingen, meningen en de in de discussiegroepen of in de blogs geplaatste bijdragen zijn afkomstig van derden, waaronder de bij de Website aangesloten deelnemers en partners. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Stichting Instituut Fondsenwerving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij Stichting Instituut Fondsenwerving.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting Instituut Fondsenwerving is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze Website (of enig onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting Instituut Fondsenwerving, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze Website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Instituut Fondsenwerving nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij Stichting Instituut Fondsenwerving van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de Website of Stichting Instituut Fondsenwerving schaadt.

Persoonsgegevens

Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens die op de Website openbaar worden gemaakt te verwerken, voor welk doel dan ook. Dit houdt onder meer in dat het verboden is om persoonsgegevens te gebruiken voor het initiëren van iedere vorm van communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, social media of post.

Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met voorgaande verbod handelt verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van Stichting Instituut Fondsenwerving, waaronder het recht om schadevergoeding te eisen.

Informatie in het kenniscentrum

Met actualiteit bedoelen we dat de partners van Nederland Filantropieland de informatie regelmatig (elke 1-2 jaar) controleren op juistheid. In het colofon van elk artikel staat de maand vermeld waarin het betreffende artikel voor het laatst geüpdatet is.

Informatie van derden

De Website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Stichting Instituut Fondsenwerving heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Wijzigingen

Stichting Instituut Fondsenwerving daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Geschillen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Utrecht, november 2016