Erkenning organisatieleden Nederland Filantropieland vanaf 2019 verplicht

Nederland Filantropieland verbindt mensen die bijdragen aan een gezond filantropie klimaat. Wij hebben ons samen met Goede Doelen Nederland en het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een nieuwe erkenningsregeling voor alle fondsenwervende instelling in Nederland. Die erkenning is er gekomen en ligt binnen het bereik van iedereen, zelfs de allerkleinsten. We streven ernaar dat alle fondsenwervende instellingen het ‘Erkend Goed Doel’ logo gaan voeren en het bezit ervan actief uitdragen. Het CBF heeft het afgelopen jaar de vijfhonderdste Erkenning toegekend, dat aantal loopt nu snel op, en laat zien dat de nieuwe regeling snel, eenvoudig en laagdrempelig is geworden.

Een belangrijke bijdrage die je met jouw organisatie kan leveren aan een gezond filantropieklimaat is het aanvragen en verkrijgen van die Erkenning. Met de Erkenning laat je immers aan jouw donateurs zien dat jouw organisatie zich laat toetsen door het CBF en dus voldoet aan de normen die we als sector gezamenlijk hebben opgesteld. Daarmee bouwen we met elkaar aan het publieksvertrouwen in goede doelen.

In basis komt de procedure neer op het beantwoorden van de volgende zeven vragen:

  1. Welke missie heeft jouw organisatie en geeft deze ook richting aan de doelen die je je stelt en de activiteiten die je uitvoert?
  2. Hoe werf je op een maatschappelijk geaccepteerde wijze de middelen voor jouw organisatie?
  3. Beschik je over een plan dat aangeeft op welke wijze er binnen de organisatie wordt gewerkt?
  4. Heb je zicht op de mate waarin de doelstellingen van jouw organisatie worden bereikt?
  5. Voldoet de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd aan de algemeen geldende normen?
  6. Doet jouw organisatie jaarlijks verslag van de besteding van middelen en de realisatie van doelen?
  7. Kunnen belanghebbenden hun mening over uw organisatie kenbaar maken en wordt hier iets mee gedaan?

Ons inziens is er voor onze organisatieleden geen enkele belemmering om de erkenning aan te vragen. Het tijdsbeslag en ook de kosten zijn beperkt en het CBF ondersteunt bij de aanvraagprocedure. Voor de kleinere organisaties is het aanvraagproces zelfs geautomatiseerd en sluiten de normen voor het overgrote deel aan bij de eisen die de belastingdienst stelt aan het verkrijgen van de fiscale erkenning (ANBI). Tenslotte hebben we ervaren dat het doorlopen van de aanvraagprocedure bijna altijd leidt tot kwaliteitsverbeteringen die ook door de aanvrager zelf worden gewaardeerd.

Het overgrote deel van de bij ons aangesloten organisatieleden heeft inmiddels de Erkenning ontvangen of deze aangevraagd. Met ingang van 2019 is de Erkenning verplicht voor alle lidorganisaties van Nederland Filantropieland die binnen de werkingssfeer van die erkenning vallen. Is jouw organisatie in 2019 nog niet erkend, dan verwachten wij dat de aanvraagprocedure daartoe is gestart. Voor ons is dit een belangrijke bijdrage die leden kunnen leveren aan de doelstelling van Nederland Filantropieland: het bijdragen aan een gezond filantropieklimaat.

Voor meer informatie over het in aanmerking komen voor een erkenning, de normen, de aanvraagprocedure en de tarieven verwijzen wij je naar de site van het CBF >>. Je kunt ook terecht op ons platform: daar tref je in het online kenniscentrum >> voorbeelden van een aantal benodigde documenten en in het webinar archief vind je bovendien een tweetal voorlichtingswebinars over de Erkenningsregeling die Nederland Filantropieland vorig jaar samen met het CBF heeft gehouden.

 


Geplaatst/gewijzigd op 13 maart 2018