GEMEENTELIJKE REGELGEVING AANGEPAST MET KOMST WERVINGSROOSTER HUIS-AAN-HUIS

Met de start van het Wervingsrooster huis-aan-huis heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in haar model-APV, de landelijke leidraad voor gemeentelijke regelgeving, een verwijzing opgenomen naar het Wervingsrooster huis-aan-huis. Dit Wervingsrooster is een initiatief van de brancheverenigingen Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, Vereniging DDDN en toezichthouder CBF. Het is als pilot op 1 september 2018 gestart. 

De VNG paste deze zomer de ‘collectebepaling’ in haar model-APV aan. Alle huis-aan-huis wervingsactiviteiten van goede doelen die via het Wervingsrooster worden gepubliceerd zijn volgens de nieuwe opzet vrijgesteld van de vergunningplicht.

Het Wervingsrooster huis-aan-huis regelt de donateurwerving aan de deur en geeft het publiek èn gemeenten inzicht welk goede doel wanneer waar aan de deur komt. Consumenten kunnen in het Wervingsrooster per week nagaan of er in hun buurt activiteiten voor donateurwerving zijn gepland, en zo ja voor welke organisatie.

De uitgangspunten voor het Wervingsrooster huis-aan-huis zijn: kwaliteitsbeleid ten aanzien van de werving, verduurzaming van het DD-kanaal, een gelijk speelveld voor alle wervingsbureaus en gelijke kansen voor alle Erkende Goede Doelen. Deelname aan het Wervingsrooster is mogelijk voor CBF Erkende Goede Doelen die werken met bureaus die zich committeren aan de uitgangspunten van het platform. Zo is er een gedragscode voor donateurwerving huis-aan-huis opsteld en worden er ondermeer minimumeisen gesteld aan de scholing van wervers.

Aan dit initiatief is bijna drie jaar gewerkt door de breedst mogelijke vertegenwoordiging vanuit de goededoelensector en de bureauwereld. Tijdens de totstandkoming hebben met alle betrokkenen uitgebreide consultatierondes plaatsgevonden.

Alle goededoelenorganisaties in het Wervingsrooster zijn getoetst en erkend door toezichthouder CBF. Het Wervingsrooster is te vinden op geefgerust.nl van het CBF. Op deze publiekssite kan met niet alleen terecht voor huis-aan-huis werving aan de deur, maar ook het collecterooster is daar te vinden en informatie over de CBF Erkenning.

Fons van Rooij, voorzitter van Nederland Filantropieland, juicht de invoering van het wervingsrooster toe. ‘Het ging niet zonder slag of stoot alle partijen snel op een lijn te krijgen, maar beter laat dan nooit en in het belang van het publieksvertrouwen en de toekomst van de fondsenwerving hebben alle partijen nu hun verantwoordelijkheid genomen. Het is mijn stellige overtuiging dat we na een uiterst zorgvuldig en integer proces van zeker twee jaar, waarin alle belanghebbenden ruimschoots gelegenheid kregen mee te beslissen, nu een robuust en eerlijk systeem hebben waar het filantropieklimaat in Nederlander wel bij vaart. Huis-aan-huiswerving is nog altijd een uiterst krachtig instrument, mits het op professionele wijze wordt ingezet en er goed wordt samengewerkt tussen partijen.’


Geplaatst/gewijzigd op 14 september 2018