Ik wil een Goed Doel beginnen … Hoe doe ik dat?

Het is raadzaam een goed doel op te richten wanneer uw activiteiten “de keukentafel” ontstijgen en de jaarlijkse baten uit fondsenwerving groter dan 50.000 euro zijn. Ook voor het aanvragen van een fiscale (ANBI) & maatschappelijke (CBF) erkenning is een juridische entiteit verplicht.

Voor het oprichten van een goed doel moeten in ieder geval de volgende stappen gezet worden:

Bepaal de rechtsvorm: wordt het een vereniging of stichting?

Een vereniging kent leden, een stichting niet. In een vereniging kunnen leden invloed uitoefenen op de besluitvorming, in een stichting niet; daar besluit het bestuur. Het bestuur van een vereniging wordt door de algemene ledenvergadering benoemd en ontslagen. Leden zijn over het algemeen meer verbonden bij de vereniging dan donateurs bij een stichting. In de statuten van een stichting staat de benoemingsprocedure van bestuursleden beschreven. Beide rechtsvormen kennen geen winstoogmerk.

Samenstellen bestuur

Het bestuur van een instelling (zonder toezichthoudend orgaan) dient te bestaan uit drie tot vijf onafhankelijke leden, zonder nauwe familie- of vergelijkbare relatie, die ieder één stem hebben.

Vaststellen doelstelling en middelen

De doelstelling van een vereniging of stichting dient, mede ten behoeve van het opstellen van de statuten, vastgesteld te worden, evenals de middelen waarmee gedacht wordt de doelstelling te bereiken (begroting & beleidsplan). Het is van belang te weten dat een goed doel redelijkerwijs kosten mag maken om haar doelen te realiseren.

Oprichten rechtspersoon, opstellen statuten, inschrijving Kamer van Koophandel

Een notaris kent alle formele eisen waaraan statuten moeten voldoen. Ook kan de notaris de inschrijving bij de Kamer van Koophandel realiseren. Na deze handelingen is de rechtspersoon opgericht. De statuten en/of inschrijving KvK kunnen gebruikt worden o.a. voor het openen van een (zaken-)rekening bij een bank, het aanvragen van klantenpassen op naam van de instelling, en het aangaan van contracten, huren of kopen van kantoorinrichting en meer.

Meer weten? Bestel: Mazars Stichting en Vereniging in onze webshop


Geplaatst/gewijzigd op 21 september 2016