Weer oneigenlijke transparantie gevraagd

Op 3 april 2019 heeft de minister van Financiën een wetsvoorstel ‘Implementatiewet Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registeren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels «ultimate beneficial owner», afgekort UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Wanneer dit wetsvoorstel in de huidige vorm wordt aangenomen, worden Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) verplicht om een UBO aan te wijzen, welke in het ubo-register wordt opgenomen.

Het is inhoudelijk en principieel onjuist om ANBI’s te verplichten een ‘uiteindelijk begunstigde eigenaar’ (de letterlijke vertaling van UBO) aan te wijzen. De enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. Het is een ANBI zelfs wettelijk verboden om individuele bestuurders of medewerkers als begunstigden te hebben, ook bij de ontmanteling van de instelling.

Het inschrijven van UBO’s bij ANBI’s geeft daarom onjuiste informatie en dat schaadt de betrouwbaarheid van het beoogde register. Bovendien is deze onjuiste informatie schadelijk voor de betrokken personen, die ten onrechte als eigenaar of als begunstigde van aanzienlijke vermogens worden geafficheerd. Dat heeft negatieve consequenties voor de persoonlijke levenssfeer van huidige bestuurders van ANBI’s en bij het uitoefenen van hun functie. Bovendien zal het potentiële bestuurders weerhouden van het aannemen van functies bij ANBI’s.

Wij pleiten er voor dat ANBI’s worden vrijgesteld van de UBO-registratieplicht in het Handelsregister. Als er toch ook voor ANBI’s in het Handelsregister een of meerdere personen als UBO moeten worden opgenomen, dan stellen wij voor om expliciet aan te geven dat er bij deze categorie instellingen sprake is van een ‘onechte UBO’ ten behoeve van het  register. Vervolgens moet er worden verwezen naar de al aanwezige echte essentiële informatie over de statutaire doelbesteding en de samenstelling van het bestuur.

Met dit voorstel wordt de UBO-registratie in het Handelsregister op een wijze ingericht die minimale schade doet aan de positie van ANBI’s en de daarbij betrokken personen  en treedt er evenmin vervuiling van het register op door onjuiste informatie.

Het SBF-voorstel geeft invulling aan de motie-Schouten  waarin de minister wordt opgeroepen aan te geven hoe rekening gehouden wordt met ‘de bijzondere positie van ANBI’s’.

Lees Position Paper SBF tbv Rondetafelgesprek UBO 22052019


Geplaatst/gewijzigd op 20 mei 2019